สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
เงื่อนไขและข้อตกลงการสมัคร ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

คำชี้แจง 

1. กรณีสมัครกลุ่ม  บุตร น้อง หลาน  บุคลากร

              บุคลากร  หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  ข้าราชการเกษียณ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครูประจำการและบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

               แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ความเป็นบุตร  น้อง  หลานของบุคลากร
หมายเหตุ   

1.       ผู้มีสิทธิ์สำหรับ  ลูกจ้างชั่วคราว  ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวติดต่อกันเป็นระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า 5 ปี  นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
    จนถึงวันที่  16 พฤศจิกายน
  2565

2.       พี่ของบุคลากร หรือ  น้องของบุคลากร   หมายถึง  พี่หรือน้อง ร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดา

3.       บุคลากรทุกประเภท  จะต้องปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จนถึงปัจจุบัน

4.       ข้าราชการเกษียณ หมายถึง  บุคลากรที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จนครบเกษียณอายุ 60 ปี

                

2. กรณีสมัครกลุ่มบุคคลทั่วไป 

บุคคลทั่วไป หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์สมัครในกลุ่มบุตร  น้อง หลาน  และไม่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

 

3. กรณีสมัครกลุ่มผู้มีอุปการคุณ 

ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง ผู้ที่ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว และประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ในวันที่ทางโรงเรียนกำหนดให้มีการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และอย่าหลงเชื่อคำชักจูงใดๆ  ซึ่งอาจทำให้ท่านเกิดความเสียหายและเชื่อว่าสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก  หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและมูลนิธิฯ โดยตรง

หมายเหตุ  

  1. กรณีสมัครกลุ่ม บุตร น้อง หลาน บุคลากร ห้ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ตามกำหนดการดำเนินการข้อ 6 ของประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2565
  2. กรณีสมัครกลุ่มผู้มีอุปการคุณ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมอบทุนการศึกษากับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ