สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
คำชี้แจง ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา 2566  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.      คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียน
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4

2.      จำนวนรับเข้าศึกษา

2.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    

ที่

รายการ

จำนวน (คน)

1

นักเรียนสอบคัดเลือก

180

2

ห้องเรียนจีนศึกษา ฐานวิทยาศาสตร์

30

3

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

20

4

ผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษา ศิลปะ ดนตรีและกีฬา

10

 

รวม

240

 

     2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4      

ที่

รายการ

จำนวน (คน)

1

นักเรียนสอบคัดเลือก

60

2

ห้องเรียนจีนศึกษา ฐานวิทยาศาสตร์

30

3

ห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล

30

 

รวม

120

 

 3.      ประเภทการรับสมัคร

3.1  รับสมัครนักเรียนทั่วไป (วิธีสอบคัดเลือก)

1.       กลุ่มบุตร  น้อง  และหลานบุคลากร 

2.       กลุ่มบุคคลทั่วไป

3.       กลุ่มผู้มีอุปการคุณ 


3.2   รับสมัครวิธีพิเศษ (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1.       ห้องเรียนจีนศึกษา ฐานวิทยาศาสตร์

2.       ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

3.       ผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษา ศิลปะ ดนตรี หรือ กีฬา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1.       ห้องเรียนจีนศึกษา ฐานวิทยาศาสตร์                  

2.       ห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล          

      4. การสมัครสอบคัดเลือก  โรงเรียนรับสมัครสอบทางเว็บไซต์  www.psuwit.ac.th  ลงทะเบียนสมัครสอบทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 15 พฤศจิกายน 2565

-    สามารถพิมพ์เอกสารการชำระเงิน เพื่อนำเข้าบัญชี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-3-02100-7 หรือชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงก์กิ้ง / ATM

-          ค่าสมัครสอบ  350  บาท  (รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาทแล้ว)

       5.หลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบ (ฉบับจริง)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบรับรองความเป็นนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายประทับตราสถานศึกษาหรือเอกสารอื่นใดที่มีรูปถ่ายนักเรียนพร้อมเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก  พร้อมประทับตราของหน่วยงาน ที่ออกเอกสารนั้นให้ผู้สมัครสอบนำไปแสดงให้คณะกรรมการคุมสอบในวันที่สอบคัดเลือก

 

       6.กำหนดการดำเนินการ

กรณียื่นแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบ Google from

  กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

การสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสอบได้ที่ www.psuwit.ac.th สามารถยื่นเอกสารสมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน

1-30 .. 65

ติดต่อสอบถามได้ที่ทาง

074-201628, 082-4285454,
089-4665148

 

หมดเขตชำระเงินค่าสมัครสอบ

30 .. 65

 

ประกาศผลสอบ

15 .. 65

www.psuwit.ac.th

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

16-31 .. 65

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดำเนินการ

www.psuwit.ac.th

          สมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบ admission.psuwit.ac.th

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน 
ปีการศึกษา 256
6  ทางอินเทอร์เน็ต 

1 .. -  15 .. 65

 

สมัครทาง  www.psuwit.ac.th

 

หมดเขตชำระเงิน

16 .. 65

สามารถพิมพ์เอกสารการชำระเงิน
เพื่อนำเข้าบัญชี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-3-02100-7 หรือ

ชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงก์กิ้ง / ATM

บริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

5 – 6  .. 65

12 - 13 ..65

ห้องธุรการ  
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ประกาศเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ

1  .. 65

ทาง   www.psuwit.ac.th 
หรือ    โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

17 .. 65

สนามสอบโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 

สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

18 .. 65

ประกาศผลสอบ

23 .. 65

ทาง  www.psuwit.ac.th 
และ ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์
(ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง)

24 .. 65 – 8 .. 66

Download   เอกสารผ่านเว็บไซต์
www.psuwit.ac.th 

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ตัวจริง

 

8 .. 66

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์

(โรงเรียนเรียกสำรอง)

10 – 15 .. 66

Download  เอกสารผ่านเว็บไซต์

เฉพาะผู้ที่ได้รับการเรียกจากโรงเรียน 

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ สำรอง

15 .. 66

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่

11 มี.. 66

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

7. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

7.1 สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบได้คะแนนลำดับ 1 – 5 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด

7.2 สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอบได้คะแนนลำดับที่ 1 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
          เมื่อเข้าเรียน มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียม
การเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีละ 50,000 บาท  และสำหรับนักเรียนต่างจังหวัดจะได้รับทุนสนับสนุน
ค่าหอพัก จนจบการศึกษา โดยในระหว่างเรียนต้องรักษาระดับคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

8. นักเรียนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด และไม่มีญาติสายตรงพักอาศัยใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะต้องเข้าพักอาศัยเป็นนักเรียนประจำ ณ หอพักนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหอพักได้ที่  www.psuwit.ac.th 

รายละเอียดอื่น ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 424/18 .กาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์
.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์  074-201628 , 082-4285454 , 089-4665148 หรือ
www.psuwit.ac.th  E-mail: admission@psuwit.ac.th

หากโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการสมัครสอบแล้ว พบว่าเป็นเท็จ โรงเรียนจะถือว่าผลการสอบคัดเลือกเป็นโมฆะ