สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
คำชี้แจง ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัครการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ประจำปีการศึกษา 2563

            โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)  หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 

2. จำนวนรับเข้าศึกษา
     2.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         จำนวนรับ    265   คน 
     2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                        จำนวนรับ    140   คน  

 3. ประเภทการรับสมัคร
     3.1  กลุ่มบุตร  น้อง  และหลานบุคลากร  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
     3.2  กลุ่มบุคคลทั่วไป
     3.3  กลุ่มผู้มีอุปการคุณ  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

 4. การสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.psuwit.ac.th ลงทะเบียนสมัครสอบทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 13 พ.ย.62
    -  พิมพ์เอกสารการชำระเงิน  และนำเอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
    -  ค่าสมัครสอบ  350  บาท  (รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาทแล้ว) 

 5. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบนำไปแสดงให้คณะกรรมการคุมสอบ ในวันที่สอบคัดเลือก
    บัตรประชาชน  หรือ  บัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบรับรองความเป็นนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายประทับตราสถานศึกษา  หรือเอกสารอื่นใดที่มีรูปถ่ายนักเรียนพร้อมเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก  พร้อมประทับตราของหน่วยงาน  ที่ออกเอกสารนั้น

 6. กำหนดการดำเนินการ


กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

1 ก.ย. - 13 พ.ย.62

ทาง  www.psuwit.ac.th

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

1 ก.ย. - 15 พ.ย.62

ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

บริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร  สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง 

2 – 3 พ.ย.62

9 – 10 พ.ย.62

ห้องธุรการ  โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์  

 

สำหรับผู้สมัครกลุ่ม
บุตร น้อง หลาน บุคลากร ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ

(แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ)

ส่งด้วยตนเอง

เวลา 09:00 – 15:00 น. ที่ห้องธุรการโรงเรียน

ทางไปรษณีย์
โดยให้ถึงโรงเรียนภายใน
วันที่ 16 พ.ย. 62

ส่งมาที่  งานรับสมัครสอบคัดเลือก  (กลุ่มบุตร น้อง หลาน บุคลากร) ห้องธุรการ  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 424/18  ถ.กาญจนวนิชย์  ต.คอหงส์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

ประกาศรหัสประจำตัวสอบ

และสถานที่สอบ

1 ธ.ค. 62

การตรวจสอบข้อมูล โรงเรียนจะประกาศทาง  www.psuwit.ac.th เท่านั้น เพื่อเป็น
การป้องกันการแก้ไขข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบ
ได้ตั้งแต่เวลา
10.00 น.เป็นต้นไป  

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
และทดสอบความรู้ ป.5

วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. 62

 

วิชาที่สอบ (5 วิชา)

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  ความรู้ทั่วไป

 

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
และทดสอบความรู้ ม.2

วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62

ประกาศผลสอบ

วันที่  27 ธ.ค. 62  ( ม.1 ,ม.4 )
วันที่  15 ม.ค. 63 (ทดสอบความรู้)

ทาง www.psuwit.ac.th และ

  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ตัวจริง)

วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 11 ม.ค. 63

ดาวน์โหลดเอกสารทาง www.psuwit.ac.th

และนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์

ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ (ตัวจริง)

วันที่ 12 ม.ค. 63

 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (สำรอง)

วันที่ 13 – 18 ม.ค. 63

เมื่อมีผู้สละสิทธิ์ในวันที่ 12 ม.ค.63  โรงเรียนจะ
เรียกบัญชีสำรอง ตามจำนวนที่สละสิทธิ์ทางโทรศัพท์

ดาวน์โหลดเอกสารทาง www.psuwit.ac.th

และนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์

ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ (สำรอง)

วันที่ 18 ม.ค. 63

  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

มอบตัวและปฐมนิเทศ

วันที่ 28 มี.ค. 63

  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

 หมายเหตุ เมื่อเข้าห้องสอบต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงดังนี้

            บัตรประชาชน หรือ  บัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบรับรองความเป็นนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายประทับตราสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่มีรูปถ่ายนักเรียนพร้อมเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก  พร้อมประทับตราของหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น
            หากโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการสมัครสอบแล้ว พบว่าเป็นเท็จ โรงเรียนจะถือว่าผลการสอบคัดเลือกเป็นโมฆะ

       7. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 
            7.1  สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบได้คะแนนลำดับ 1 – 5  ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
            7.2  สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอบได้คะแนนลำดับที่ 1 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด

เมื่อเข้าเรียน มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียม การเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  ปีละ 50,000 บาท  และสำหรับนักเรียนต่างจังหวัดจะได้รับทุนสนับสนุน ค่าหอพัก จนจบการศึกษา โดยในระหว่างเรียนต้องรักษาระดับคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 


   8. นักเรียนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด และไม่มีญาติสายตรงพักอาศัยใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จะต้องเข้าพักอาศัยเป็นนักเรียนประจำ ณ หอพักนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหอพักได้ที่ www.psuwit.ac.th 


   สำหรับนักเรียนสมัครสอบทดสอบความรู้

   -  กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
   การจัดสอบครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน  และทดสอบศักยภาพนักเรียนเท่านั้น  ไม่สามารถใช้ผลการสอบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ได้  
ยกเว้น  ผู้สมัครทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีผลการทดสอบใน 10 อันดับแรก  จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2564  โดยไม่ต้องสอบใหม่


รายละเอียดอื่นๆ  ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 424/18 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์  0 7420 1628 โทรสาร. 0 7420 1629 หรือ www.psuwit.ac.th  E-mail: admission@psuwit.ac.th  


ดาว์นโหลดแบบฟอร์มสำหรับผู้สมัคร กลุ่ม บุตร น้อง หลาน บุคลากร เพื่อส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ คลิ้กที่นี่