สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
คำชี้แจง ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร


ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ที่     033  / 2564

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  ประจำปีการศึกษา 2565

 

               โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา 2565  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1.       คุณสมบัติของผู้สมัคร   

    สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียน   ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)  หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 

 

2.       จำนวนรับเข้าศึกษา

2.1      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                จำนวนรับ    265   คน 

2.2     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4               จำนวนรับ    140   คน  

 

3.       ประเภทการรับสมัคร

3.1     กลุ่มบุตร  น้อง  และหลานบุคลากร  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

3.2     กลุ่มบุคคลทั่วไป  

3.3     กลุ่มผู้มีอุปการคุณ  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

 

4.       การสมัครสอบคัดเลือก    โรงเรียนรับสมัครสอบทางเว็บไซต์   www.psuwit.ac.th  ลงทะเบียนสมัครสอบทางเว็บไซต์  ได้ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  - 15 พฤศจิกายน  2564

-          พิมพ์เอกสารการชำระเงิน  เพื่อนำเข้าบัญชี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-3-02100-7
  หรือ
ชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงก์กิ้ง /
ATM   

-          ค่าสมัครสอบ  350  บาท  


5.   กำหนดการรับสมัครและการสอบ  (กลุ่มสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้)

กิจกรรมกำหนดการหมายเหตุ
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน  
ปีการศึกษา 2565  ทางอินเตอร์เน็ต  

1  ก.ย. -  15 พ.ย.64

ทาง  www.psuwit.ac.th

หมดเขตชำระเงิน
16  พ.ย. 64

สามารถพิมพ์เอกสารการชำระเงิน  เพื่อนำเข้าบัญชี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-3-02100-7 หรือ  

ชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงก์กิ้ง / ATM
บริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร 
สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง


6 - 7   พ.ย. 64

13 - 14 พ.ย. 64

ห้องธุรการ   โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์ 

ประกาศรหัสประจำตัวสอบและสถานที่สอบ

1 ธ.ค. 64
ทาง   www.psuwit.ac.th  
หรือ  ณ  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  
สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1  และทดสอบ ป.5
11 ธ.ค. 64

สนามสอบโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  และสนามสอบ  11 ศูนย์สอบดังนี้

ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส   
สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 และทดสอบ ม. 2
12 ธ.ค. 64

สนามสอบโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  และสนามสอบ  11 ศูนย์สอบดังนี้

ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส   
ประกาศผลสอบ

23 ธ.ค. 64

ทาง   www.psuwit.ac.th  
หรือ  ณ  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  เวลา  16:00 น.   
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์    (ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง)
24 ธ.ค. 64  - 9 ม.ค. 65

Download   เอกสารผ่านเว็บไซด์

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์  ตัวจริง
9 ม.ค. 65
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์  (โรงเรียนเรียกสำรอง)

11– 15 ม.ค. 65

Download  เอกสารผ่านเว็บไซด์

เฉพาะผู้ที่ได้รับการเรียกจากโรงเรียน  
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์  สำรอง
15 ม.ค. 65
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่
26  มี.ค. 65
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐  ปี (โซน A)


6.  การทดสอบความรู้

               กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

                -    การประกาศผล   ผู้สมัครทดสอบจะต้องเข้าสอบครบ 5 วิชา คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ  ความรู้ทั่วไป

               ประกาศผลแบบเรียงลำดับคะแนนและแสดงคะแนนของแต่ละวิชา   ผลการทดสอบหากคะแนนรวมเท่ากัน  จะเรียงคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  ความรู้ทั่วไปตามลำดับ     

               การจัดทดสอบครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน  และทดสอบศักยภาพนักเรียนเท่านั้น  ไม่สามารถใช้ผลการสอบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ได้  ยกเว้น  ผู้สมัครทดสอบชั้น ป.หากมี  ผลการสอบใน 10 อันดับแรก  จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1  ใน ปีการศึกษา 2566 โดยไม่ต้องสอบใหม่

 

      

สำหรับผู้สมัครกลุ่ม
บุตร น้อง หลาน บุคลากร
ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ

ส่งด้วยตนเอง

ภายในวันที่ 16 พ.ย. 64

เวลา 09:00 – 15:00 น.  ห้องธุรการโรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์


ทางไปรษณีย์
ประทับตราไปรษณีย์
ภายในวันที่ 16 พ.ย. 64

ส่งมาที่ 
งานรับสมัครสอบคัดเลือก 
(กลุ่มบุตร น้อง หลาน บุคลากร)

ห้องธุรการ  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
424/18  ถ.กาญจนวนิช  ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110