ข่าวประกาศ

การตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครสอบ
เมื่อผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ระบบจะปรับสถานะการชำระเงินให้ภายใน 3 วันทำการ หากยังไม่มีการอัพสถานะให้ติดต่อ E-mail : onuma@psuwit.ac.th พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินแนบมาด้วย